Science In Action

Wat is Science In Action?

Platform voor online publieksonderzoek

Sinds 2003 organiseert Science In Action interactieve metingen op internet waarbij je meer kan leren over wetenschap door er zélf aan bij te dragen.

Recente voorbeelden zijn nanometing.nl waar 4.500 deelnemers deelnamen aan een online discussie over kansen en risico’s van nanotechnologie.

Met www.degrotegriepmeting.nl heeft Science in Action een geheel nieuwe manier van epidemiologische monitoring van griep ontwikkeld die een steeds grotere internationale erkenning geniet, dankzij onze 31.000 griepmeters. Met steun van de Europese Commissie coördineren we nu de internationale online griepmonitoring via www.influenzanet.eu.

In november 2011 is www.degrotelongontstekingmeting.nl van start gegaan. Nieuw daarbij is dat niet alleen het publiek maar ook de Nederlandse huisartsen gaan meedoen aan de meting.

Science in Action heeft als eerste de mogelijkheden van internet gebruikt voor epidemiologische en sociaal-wetenschappelijke metingen. Dat heeft een internationale vernieuwing teweeggebracht bij de monitoring van infectieziekten en wordt inmiddels succesvol ingezet bij de opinievorming rond nieuwe technologieën.

piece d’or

Le cours de l’or montre des données en direct pour le prix de l’or physique.
Il varie selon la date, le poids et la devise pour vérifier les tendances du prix de l’or.

graphique du cours de l’or en direct

Science in Action wil haar kennis en ervaring graag met u delen. Door het doen van onderzoek in opdracht of als meedenker met uw eigen onderzoek.

Missie & Visie

Onze missie is het bevorderen van kennisgedreven burgerschap.

Onze visie is om dat te doen op basis van degelijk, participatief onderzoek op internet. Iedereen, van jong tot oud, nodigen wij uit om mee te doen aan onze online metingen. Daarmee leert u niet alleen meer over het onderwerp zelf maar draagt u ook bij aan meer kennis over het thema.

Trefwoorden: kwaliteit en integriteit, naar voren komend in onafhankelijkheid van onderzoek, werkend volgens algemeen erkende normen van wetenschappelijke ethiek en altijd de bescherming van de privacy van onze deelnemers in acht nemend.

Netwerk

Science in Action werkt in opdracht én op eigen initiatief. Zij doet dat altijd met hoog gekwalificeerde partners in wetenschap en bedrijfsleven. Science in Action heeft daardoor een groot netwerk opgebouwd in de internationale wetenschap, de journalistiek, het bedrijfsleven en bij beleidsmakers.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wat we doen?

Online publieksmetingen werken

Naast een beter begrip voor wetenschap zijn online publieksmetingen een uitstekend instrument voor:

Onderzoek

Publiciteit en public affairs

Consultancy en onderzoek

Science in Action deelt haar uitgebreide kennis en lange ervaring in wetenschapscommunicatie graag met anderen.

In opdracht van onder andere de Europese Commissie, het Vlaamse departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI), de Nederlandse ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vrije Universiteit en de de Commissie Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie heeft zij onderzoek gedaan naar jongeren, wetenschap en internet.

Maar ook haalbaarheidsstudies, beleidsadvies en interim management op het terrein van de wetenschap- en techniekcommunicatie behoren tot onze ervaring en competentie. Hier hebben wij in opdracht gewerkt van onder andere universiteiten, KNAW, NWO en Stichting natuurkunde.nl.

Wie we zijn

Science in Action is het initiatief van Carl Koppeschaar en Ronald Smallenburg.

Beiden hebben een grote kennis van en uitgebreide ervaring in wetenschapcommunicatie en innovatiebeleid. Zij werken al meer dan 10 jaar samen bij de ontwikkeling van vernieuwende communicatie- en educatieprojecten met participatief onderzoek als uitgangspunt.

Carl is het creatieve brein en inhoudelijk eindverantwoordelijke
Ronald is de man voor zaken en administratie en zakelijk eindverantwoordelijke

Maar wij werken natuurlijk niet alleen. Ons team bestaat uit toegewijde en professionele krachten:

Elles Lalieu
Biomedica en redacteur van de websites en nieuwsbrieven. Master Biologie en Communicatie.

Antwan Wiersma
Web developer en webmaster

Francine Behnen
Coördinatie onderwijs. Master biologie en 1ste graads docent biologie

Dr. Sander van Noort
Senior modelleur, PhD in de wiskunde

Medisch adviseurs – Grote Griepmeting

Prof. dr. Marc Van Ranst
Rega Instituut, Afdeling Klinische en Epidemiologische Virologie, Katholieke Universiteit Leuven, federaal griepcommissaris van België, arts en hoogleraar-onderzoeker

Dr. Piet Maes
Rega Instituut, Afdeling Klinische en Epidemiologische Virologie, Katholieke Universiteit Leuven, arts en onderzoeker

Vacatures en stages
Er zijn op dit moment geen vacatures. Interesse voor een stage bij ons? Mail dan CV, motivatie en het type stage waar u belangstelling voor heeft naar Carl Koppeschaar.

Wat we al deden

Projecten (afgerond en lopend):

Gezondheid:

Grote Griepmeting (GGM): www.grotegriepmeting.nl
Influenzanet.eu: www.influenzanet.eu
Grote Longontstekingmeting.nl (GLM): www.degrotelongontstekingmeting.nl

Wetenschap & maatschappij:

Het Grote Nano-Onderzoek (GNO): www.nanometing.nl

Onderwijs & wetenschap:

Kennislink: www.kennislink.nl
Yosciweb: www.yosciweb.eu
Venusovergang: www.venusovergang.nl
Reken mee met ABC: www.astronet.nl/abc
Platform Wiskunde Nederland: www.platformwiskunde.nl/publiciteit.htm
World Year of Physics 2005: www.wyp2005.nl/index.php?page_id=14&language_id=1
Internationaal Jaar van de Sterrenkunde: www.astronomie.nl/index.php?function=939
Bèta Ambassadeursnetwerk: www.beta-ambassadeursnetwerk.nl

Relaties en referenties

Universiteiten van Nederland en Vlaanderen
Internationale onderzoeksorganisaties
Aseptix
Biohorma
Boehringer Ingelheim
CieMDN
ECDC
Edelman
ESA
ESO
Europese Commissie
Imgroma BV
Insights International
Kernpharm b.v.
KNAW
KU Leuven
Ministerie van OCW
Ministerie van VWS
Nemo
NIBI
NVON
NWO
Nu.nl
Platform Bèta Techniek
Pfizer b.v.
Sanoma Media
Sp!ts
Roche
RIVM
Scapps
SPMSD
Vaccinatiezorg
VPRO
Wegener

FAQ

 1. Is Science in Action commercieel?

Ja, wij werken op basis van een bedrijfsmatige aanpak en voor eigen risico. Ook al werken we soms ook met subsidies, we zijn niet in dienst van een publieke organisatie.

 1. Is Science in Action te koop?

Science in Action is in geen enkel opzicht te koop. Elke opdrachtgever onderschrijft de onafhankelijkheid van ons onderzoek en accepteert de uitkomsten daarvan. Wij accepteren geen enkele poging tot beïnvloeding van de resultaten van ons werk.

 1. Toch werken jullie met advertenties en sponsoring?

Ja , ook wij moeten onze werkzaamheden bekostigen. Maar dat gaat niet ten koste van onze integriteit. De inhoud van de advertenties is voor rekening van de adverteerder. In die zin werken wij niet anders dan een krant, tijdschrift of een commercieel radio en tv programma.

 1. Hoe verhoudt de redactie zich tot de zakelijk aanpak?

Ook hierin lijken we erg op een medium. De redactie is volstrekt onafhankelijk van de zakelijk leiding. Zij selecteert nieuws en is verantwoordelijk voor de inhoud van de websites en de nieuwsbrieven. Uitgangspunt is de kwaliteitsjournalistiek met check en dubbel check en hoor en wederhoor.

 1. Accepteren jullie opdrachtgevers dat eigenlijk wel, die onafhankelijkheid?

Juist onze opdrachtgevers accepteren dit. Zij weten dat de kwaliteit van het onderzoek niet ter discussie staat en dat is de reden waarom zij met ons samenwerken. Voor hun eigen (onderzoeks-)werk, maar ook voor hun eigen reputatie.

 1. Is de privacy goed beschermd bij jullie?

Jazeker! Onze servers staan bij ICT dienstverlener Vancis op het Amsterdam Science Park, waar onze websites en data worden beheerd in één van de best bewaakte gebouwen van Nederland. De e-mail adressen zijn niet beschikbaar voor derden. Verder zijn al onze onderzoeken anoniem. We vragen nooit naar namen, telefoonnummers of adressen. Alleen voor het opmaken van kaarten hebben we de eerste vier cijfers van de postcode nodig. Maar daar kun je verder niets uit afleiden dat de privacy van de individuele deelnemer zou kunnen schenden.

 1. Staan jullie open voor suggesties van jullie deelnemers?

Ja natuurlijk! Graag ontvangen wij commentaar op onze activiteiten van betrokken deelnemers aan ons onderzoek. Zij zijn onze zeer gewaardeerde mede-onderzoekers die altijd als eersten recht hebben op een antwoord.

 1. Opereren jullie vooral nationaal of juist internationaal?

Dat verschilt van opdrachtgever tot opdrachtgever. Maar in principe zij wij internationaal georiënteerd, vandaar onze internationale naam. Bij enkele projecten richten wij ons op de brede Nederlandstalige markt in Europa, dus Nederland en Vlaanderen.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor vragen en opmerkingen:

Mail: contact@scienceinaction.nl

Bel: 020 – 419 43 91 (algemeen) of
Mob.: 06 – 20 62 15 93 (Carl Koppeschaar) of
Mob.: 06 – 51 41 52 68 (Ronald Smallenburg)

Schrijf:

Science in Action
Postbus 1786
1000 BT Amsterdam

In de media

Volkskrant, 11 maart 2013 (klik op de afbeelding voor een PDF-bestand):


ENGLISH :

What is Science in Action?

Platform for online participatory research

Since 2003, Science in Action organizes interactive surveys on the Internet where you can learn more about science by active participation and contribution.

Recent examples include www.nanometing.nl (Nano Survey) where 4,500 participants took part in an online discussion about opportunities and risks of nanotechnology, on request by the Netherlands Ministry of Education, Culture and Science.

With www.degrotegriepmeting.nl (Great Flu Survey), Science in Action initiated a whole new concept of epidemiological flu monitoring which enjoys a growing international recognition thanks to our 31,000 participants. With the support of the European Commission, we now coordinate the international online flu monitoring via www.influenzanet.eu.

In November 2011, we launched www.degrotelongontstekingmeting.nl (Great Pneumonia Survey) together with academic and corporate partners. With this project, we aim to monitor lung diseases in the Netherlands by active involvement of patients, their relatives and acquaintances and general practitioners.

Science in Action was the first in the world to explore the potential of the Internet for epidemiological and social scientific surveys. It has brought international innovation into the monitoring of infectious diseases and is now being successfully applied in public opinion surveys on new technologies.

Science in Action is happy to share its expertise and experiences with you. By doing research as commissioned or as creative consultant of your own scientific work.

Mission & Vision

Our mission is to promote knowledge-driven citizenship.

Our vision is to do this by sound, participatory internet based research. We invite everyone from young to old to join our online surveys. This allows you not only to learn more but also to contribute to better knowledge.

Keywords: quality and integrity, as expressed in independent research and high ethical standards and always protecting the privacy of our participants.

Network

Science in Action BV (SiA) works on commission and as initiator and developer of its own concepts. SiA always does so with highly qualified partners in science and industry . Science in Action is part of an extended, international network of professionals in journalism, science, business, public health and policy making.

What we do

Online public surveys

In addition to a better understanding of science, online public surveys are an excellent tool for:

Research

Consultancy and research

Science in Action is happy to share her extensive knowledge and experiences in science communication with others.

Commissioned by organisations as the European Commission, the Flemish Department of Economy, Science and Innovation (EWI), the Dutch Ministry of Education, Culture and Science (OCW) and Public Health, Welfare and Sport (VWS), the Amsterdam Free University and the Commission for Dialogue on Nanotechnology we have done research on youth, science and internet.

Also feasibility studies, policy advice and interim management in the field of science and technology communication belong to our experience and competence. Here, we have worked on behalf of Netherlands universities, KNAW, NWO and Stichting natuurkunde.nl.

Who we are

Science in Action BV is an initiative of Carl Koppeschaar and Ronald Smallenburg.

Both are experts with an extensive experience in science communication and innovation policies. They work together for more than 10 years in developing projects for innovative communication and education, all including participatory research.

Carl is the creative brain and responsible for content, editing and science
Ronald is the business man and responsible for acquisition and administration

Of course, we do not work alone. We are happy to present you our team of dedicated professionals:

Elles Lalieu
Biomedica and editor of the websites and newsletters. Master Biology and Communication.

Antwan Wiersma
Web developer and webmaster

Klaas Schelven
Database manager. Master Informatics

Francine Behnen
Coordination education. Master Biology and 1st grade teacher of biology

Dr. Sander van Noort
Senior modeler

Medical consultants – Great Flu Survey

Prof. Dr. Mark van Ranst
Rega Institute, Department of Clinical and Epidemiological Virology, Catholic University of Leuven, Belgian federal commissioner of flu, doctor and professor-researcher

Dr. Piet Maes
Rega Institute, Department of Clinical and Epidemiological Virology, University of Leuven, physician and researcher

Jobs and internships

There are currently no vacancies. Interested in an internship with us? Please mail us [contact@science-inaction.nl] your CV, motivation and type of internship you are interested in.

FAQ

 1. Is Science in Action a commercial company?

Yes, we work as entrepreneurs with a commercial approach and taking risks. Even though we sometimes work with grants and subsidies, we are not employed by a public organization.

 1. Is Science in Action independent?

Yes, we are. We highly esteem our clients and we are careful listeners to their wishes. They are very, very important to us. However, we do not accept any attempt to influence the results of our research. Each client therefore endorses the independence of our research and accepts the outcomes.

 1. But you do work with advertising and sponsorship, don’t you?

Yes, we do as have to finance our costs. But that does not compromise our integrity. The content of the ads is the full responsibility of the advertiser. In that sense, we work just like a newspaper, a magazine or a commercial radio and TV station.

 1. How does your editorial staff relates itself to your business approach?

Here too, we are very similar as the media. The editorial staff is independent from business management. The editors select the news and are responsible for the content of the websites and newsletters. Our starting point is quality check and double check.

 1. Do your clients accept your independence?

They are very happy with this. They know that the quality of our research is undisputable, reason why they work with us: for their own (research) work, but also for their own reputation.

 1. Is privacy well protected with you?

Yes! Our own servers are located at one of the most protected premises in the Netherlands. The e-mail addresses are not available to third parties. Furthermore, all our surveys are anonymous. We never ask for names, phone numbers or addresses. For preparing maps we need to have the first four digits of the postal code. However, nobody could deduce anything which could infringe the privacy of the individual participant.

 1. You are open to suggestions from your participants?

Yes of course! Our participants are involved and critical volunteers. Very regularly, they send us their comments and questions on our activities, just as our fellow researchers.

 1. Do you mainly operate nationally?

No. Basically we are internationally oriented, hence our international name. For some projects, we focus solely on Flanders and the Netherlands, the Dutch speaking market in Europe that is.

Contact

Please contact us for questions and comments:

Mail: contact@scienceinaction.nl

Call: +31.20-419 43 91 (general) or
Mob:. +31.6-20 62 15 93 (Carl Koppeschaar) or
Mob:. +31.6-51 41 52 68 (Ronald Smallenburg)

Write:

Science in Action
PO Box 1786
1000 BT Amsterdam
Netherlands